Klik for at komme til forsiden

Nyt renseanlæg

Det er første gang siden i midten af halvfemserne, at der etableres et større renseanlæg i Danmark.

I første omgang opføres anlægget til at kunne håndtere en spildevandsmængde svarende til 60.000 PE (personækvivalenter), men forberedes for siden at kunne håndtere en spildevandsmængde svarende til ca. 110.000 PE.

Bedre badevandskvalitet

Udløbet fra det nye renseanlæg bliver til Kattegat, hvilket medfører, at Mariager Fjord bliver skånet for fremtidige udledninger. Udover at sikre en bedre vand- og badevandskvalitet i fjorden vil det med etableringen af det nye anlæg også betyde lavere driftsudgifter og frigørelse af bl.a. attraktive havnearealer, hvor nogle af de nuværende renseanlæg ligger.
  
Udledningen i Kattegat vil blive ført så langt ud, at badevandskvaliteten i området ikke forringes.

Placering

Udformningen af det nye renseanlæg er ikke endeligt afklaret, men det forventes etableret således, at de enkelte elementer samt hele anlægget fremstår så harmonisk som muligt. Anlægget med tanke og ledningsanlæg vil blive etableret i overensstemmelse med alle sikkerhedsforskrifter.

Den endelige størrelse af anlægget og placeringen af bygninger og tanke samt anlæggets arkitektoniske udtryk vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen.

Det rensede spildevand påregnes afledt via en udløbsledning til det åbne farvand syd for Øster Hurup. Udledningen vil finde sted i en afstand på ca. 2,6 km fra kysten.

Fordele

Efterfølgende er listet nogle af de fordele der vil være ved en centralisering af spildevandsrensningen på et fælles renseanlæg:

På flere af de mindre renseanlæg er der kun tilsyn et par gange om ugen i få timer. I forbindelse med et evt. driftsuheld på et ”ubemandet” renseanlæg vil et sådan uheld kunne udrette en betydelig skade på recipienten. På det nye bemandede renseanlæg vil uheldet blive opdaget hurtigt og afværgeforanstaltninger sat i værk med det samme.

Den i dag anvendte tid til transport og vedligehold af grønne arealer etc. minimeres væsentligt.

Antallet af komponenterne i anlægget vil blive nedbragt, hvilket forenkler vedligehold m.m.

Mindre omfattende overvågnings- og registreringssystemer (SRO) samt færre komponenter, der kan give anledning til alarmer.

Større robusthed over for variationer i belastningen, herunder eventuelle forureninger i forbindelse med uheld.

Ingen kender fremtidens krav til videregående rensning. Der vil kunne være store besparelser i kun at skulle etablere foranstaltninger til videregående rensning på få anlæg.

Enklere og bedre vagtordninger kan gennemføres.

Samarbejdspartnere

Orbicon A/S
Mariagerfjord Spildevand a/s har valgt Orbicon A/S som bygherrerådgiver for etablering af det nye renseanlæg i totalentreprise.

Se Orbicons hjemmeside

Envidan A/S
Mariagerfjord Spildevand a/s har valgt Envidan A/S som rådgiver for etablering af afskærende kloakanlæg fra Hadsund og Ø. Hurup-området til det nye renseanlæg.

Se Envidans hjemmeside

 
Nyheder 
Sidst opdateret den 21-01-2010 11:57
Mariagerfjord Vandservice a/s
Østergade 11
9510 Arden
Telefon 97 11 36 29